ANBI voorwaarden

Om de status van ANBI te ontvangen en te behouden moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan. Stichting PCOS Nederland voldoet aan alle ANBI voorwaarden en is daarom door de belastingdienst aangewezen als ANBI:

 • Stichting PCOS Nederland zet zich voor 100% in voor het algemeen belang. Daarmee voldoet Stichting PCOS Nederland ruim aan de minimale 90%-eis.
 • Stichting PCOS Nederland heeft geen winstoogmerk.
 • Stichting PCOS Nederland en de mensen die rechtstreeks bij Stichting PCOS Nederland betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Dat houdt in dat zij niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en zijn hiervoor nimmer veroordeeld.
 • De bestuurders of beleidsbepalers beschikken niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
 • Het eigen vermogen van Stichting PCOS Nederland is beperkt en nooit meer dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
 • Er is geen beloning voor bestuurders van Stichting PCOS Nederland.
 • Stichting PCOS Nederland heeft een actueel beleidsplan. Hierin geven we inzicht welke activiteiten we ondernemen (zie stichtingsplan onderaan deze pagina).
 • Stichting PCOS Nederland heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen (zie begroting onderaan deze pagina).
 • Mocht Stichting PCOS Nederland opgeheven worden, dan wordt het geld dat overblijft na opheffing besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Stichting PCOS Nederland voldoet aan de administratieve verplichtingen die de belastingdienst stelt. Zo is Stichting PCOS Nederland transparant over de vergoedingen aan het bestuur, welke kosten er zijn gemaakt en over de inkomsten en het vermogen van Stichting PCOS Nederland.
 • Stichting PCOS Nederland publiceert gevraagde gegevens door de belastingdienst online.

** DE NAAM VAN DE INSTELLING **
STICHTING PCOS NL / STICHTING PCOS NEDERLAND
MAHONIEHOUT 87
1507 ED ZAANDAM

** HET RSIN **
RSIN 855563400
KVK 64200639
RABOBANK NL69RABO0385477007

** EEN DUIDELIJKE BESCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING VAN DE ANBI **
STICHTING PCOS CREËERT BEWUSTWORDING RONDOM PCOS”

DE STICHTING IS OPGERICHT MET ALS MISSIE:
• HET BEVORDEREN VAN KENNIS OVER PCOS ONDER VROUWEN MET PCOS EN HUN NAASTEN, TER ONDERSTEUNING EN TER BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN LEVEN VAN PATIËNTEN.
• ZICH INZETTEN VOOR EEN OPTIMALE KWALITEIT VAN ZORG VOOR VROUWEN MET PCOS (DOOR INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF)

DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL:
• VERZAMELEN EN UITGEVEN VAN INFORMATIE OVER PCOS (IN ALLE LEVENSFASES)*
• AANSPREEKPUNT ZIJN VOOR EN INFORMEREN VAN VROUWEN MET PCOS EN HUN NAASTEN
• HET RAADPLEGEN EN ADVISEREN VAN MEDISCHE PROFESSIONALS M.B. T. DE RICHTLIJNEN VOOR HET BEHANDELEN VAN VROUWEN MET PCOS /TRAJECTEN GERICHT OP DE KWALITEIT VAN ZORG
• HET ORGANISEREN VAN INFORMATIEDAGEN OVER PCOS
• FINANCIËLE MIDDELEN BLIJVEN GENEREREN OM DE DOELEN TE KUNNEN REALISEREN

* DE VORM, INHOUD EN STIJL VAN DE INFORMATIEVOORZIENING SLUIT AAN BIJ DE BELEVINGSWERELD VAN DE DOELGROEP. DE INFORMATIEVOORZIENING WORDT DOOR HEN ERVAREN ALS LAAGDREMPELIG, DUIDELIJK, BETROUWBAAR, COMPLEET, INSPIREREND EN ACTUEEL

** DE HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN **
VISIE & AMBITIE
DE STICHTING STREEFT NA OM DE VOLGENDE SITUATIE TE BEREIKEN:
• MEER BEKENDHEID OVER PCOS IN NEDERLAND
• VROUWEN MET PCOS VOELEN ZICH (IN ALLE LEVENSFASEN) ONDERSTEUND EN EMPOWERED OM MET HUN AANDOENING OM TE GAAN (ZELFMANAGEMENT)
• DE KWALITEIT VAN DE PCOS ZORG IS VERBETERD; MEDISCHE PROFESSIONALS LEVEREN GOEDE ZORG (VOLGENS RICHTLIJNEN) AAN VROUWEN MET PCOS
• DE STICHTING IS EEN LAAGDREMPELIGE PARTNER VOOR PATIËNTEN, MEDISCHE PROFESSIONALS, IVF CENTRA, WETENSCHAPPERS, ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS EN ANDERE PARTIJEN OP HET GEBIED VAN PCOS

** DE NAMEN EN FUNCTIES VAN DE BESTUURDERS **
ROOS KNOOTE| VOORZITTER
MAURENA MAARSEN | SECRETARIS
VACANT | PENNINGMEESTER
MARCELLA VAN DIJK | ALGEMEEN BESTUURSLID

Meer lezen over de bestuursleden.

** EEN ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN **
DE STICHTING VOERT VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN UIT OM DE DOELGROEPEN TE BEREIKEN:

• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN PATIËNTENINFORMATIE OVER PCOS VIA EEN WEBSITE (MET INFORMATIEPAGINA’S EN CONTACTFUNCTIES)
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN PATIËNTENINFORMATIE OVER PCOS VIA FOLDERS EN FLYERS (O.A. BIJ ARTSEN, IN ZIEKENHUIZEN)
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS
• HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN INFORMATIE EN ERVARINGSVERHALEN VIA EEN MAGAZINE
• HET ORGANISEREN VAN LOTGENOTENCONTACT
• BEKENDHEID VOOR DE STICHTING GENEREREN VIA O.A. SOCIAL MEDIA
• BEKENDHEID VOOR PCOS GENEREREN VIA BEWUSTWORDINGSCAMPAGNES
• HET ORGANISEREN VAN INFORMATIEDAGEN OVER PCOS
• ACTIEF BENADEREN VAN PARTNERS VOOR INBRENG VAN HET PATIËNTENPERSPECTIEF OM DE KWALITEIT VAN PCOS ZORG TE VERBETEREN

DOWNLOAD STATUTEN

DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2014-2015
DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2019-2020
DOWNLOAD STICHTINGSPLAN 2022-2023

DOWNLOAD UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN 2020-2023

DOWNLOAD BEGROTING 2016
DOWNLOAD BEGROTING 2021
DOWNLOAD BEGROTING 2022